Strona główna

Aktualności

Dokumenty

Linki

Kontakt

Artykuły
"Braki w zakresie oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych obserwuje się przede wszystkim w rejonach o rozproszonej zabudowie". Prof. Hanna Obarska-Pempkowiak w publikacji "Oczyszczalnie hydrofitowe w świetle przepisów UE" prezentuje możliwości wykorzystania tych obiektów dla terenów wiejskich (Obarska-Pempkowiak H., 2005)

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kompleksowych i szczegółowych problemów inżynierii środowiska była okazją do poruszenia zagadnień związanych z gospodarką ściekową na obszarach niezurbanizowanych. Pokonferencyjna publikacja dr inż. Roberta Nowaka "Wybrane zagadnienia gospodarki ściekowej na terenach wiejskich" pomaga zrozumieć m.in. sposób działania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji bezodpływowej... (Nowak R., 2005)

Prawo
"Woda jest tak wrażliwym surowcem, któremu może zagrozić nawet jedna kropla niebezpiecznej substancji. Ramowa Dyrektywa Wodna ma na celu jej ochronę przed zanieczyszczeniem już u jego źródła" - dowiedz się więcej odwiedzając oficjalną stronę internetową Ramowej Dyrektywy Wodnej lub zapoznając się z treścią dokumentu.

Azotany i fosforany mogą przyspieszać proces eutrofizacji. Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG wyznacza ramy działań dla ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego...

Dyrektywa 96/61/WE reguluje kwestie zwiazane ze zintegrowanym zapobieganiem i ograniczaniem zanieczyszczeń powstających wskutek niektórych rodzajów działalności gospodarczej...

Jedną z głównych dyrektyw, które sprzyjają osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 roku jest tzw. Dyrektywa Ściekowa. Dotyczy ona gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz zrzutów z niektórych sektorów przemysłowych...

Dyrektywa 91/271/EWG poświęcona jest kwestii jakości wód kąpieliskowych...

Dyrektywa 98/83/WE reguluje kwestie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem dokumentu jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej...

Organizacje
• Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

• Instytut Ochrony Środowiska

• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

• Ministerstwo Ochrony Środowiska

• Polski Klub Ekologiczny

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

• Serwis Woda

• Starostwo Powiatowe w Kartuzach

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

• Światowe Partnerstwo na rzecz Wody

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

• Urząd Gminy w Stężycy

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Konferencje
W dniach 9-10 grudnia 2008 w Hotelu Le Royal Meridien Bristol w Warszawie odbędzie się konferencja nt. "Odnawialne źródła energii 2009: Biomasa, energia z wiatru". Organizatorem spotkania jest Informedia Polska Sp. z o.o.

W dniach 8-10 grudnia 2008 w Szczyrku odbędzie się III Konferencja Naukowo - Techniczna. Tematem spotkania są "Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków". Organizatorem konferencji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. mozliwości pozyskania energii w oczyszczalniach ścieków...

Licznik