Strona główna

Aktualności

Dokumenty

Linki

Kontakt

Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga dostosowania wielu dziedzin życia do standardów europejskich. Szczególnie duże wyzwanie stanowią inwestycje, które muszą być zrealizowane w najbliższym czasie, aby spełnić postulaty ze Szczytu Ziemii w Rio de Janeiro i Szczytu Ziemi w Johanesburgu. Jednym z najważniejszych problemów w ochronie wód jest ich ochrona przed eutrofizacją. Rozwiązanie problemu eutrofizacji w Polsce wiąże się z opracowaniem prewencyjnych strategii nie tylko dla dużych aglomeracji, ale również dla terenów wiejskich o rozproszonej zabudowie. Obszary te z uwagi na prowadzoną tam specyficzną działalność gospodarczą człowieka są szczególnie narażone na eutrofizację, zaś zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w tych warunkach jest szczególnie istotne.

Na terenach wiejskich mieszka ok. 30 % ludności Polski. Obszary te charakteryzują się ogromną dysproporcją między liczbą mieszkańców zaopatrywanych w wodę z sieci wodociągowej a liczbą mieszkańców korzystających z systemów kanalizacji zbiorczej wyposażonych w oczyszczalnię ścieków. Dlatego, rozwiązanie problemu eutrofizacji wymaga opracowania strategii nie tylko dla aglomeracji miejskich (dominujące źródła punktowe), ale także dla terenów niezurbanizowanych (rozproszone źródłe punktowe i obszarowe) o mniej zwartej zabudowie. Na terenach wiejskich z powodu specyficznych warunków lokalnych budowa konwencjonalnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków często jest niemożliwa, z technicznego i finansowego punktu widzenia. Zastosowanie mogą tu znaleźć naturalne metody oczyszczania ścieków, na przykład z wykorzystaniem roślin bagiennych i wodnych tzw. hydrofitów. Systemy hydrofitowe mogą służyć zarówno jako obiekty do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych i obszarowych (np. z pól uprawnych), jak i ze źródeł punktowych (do oczyszczania ścieków komunalnych i z przemysłu rolno-spożywczego oraz wód odciekowych), a także do utylizacji osadów ściekowych. Wytworzona biomasa hydrofitów może być wykorzystywana jako lokalny surowiec energetyczny.

Celem projektu jest ograniczenie eutrofizacji wód powierzchniowych w badanych zlewniach (Borucinki i Grabi) poprzez analizę i przedstawienie innowacyjnych rozwiązań gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie innowacyjnych technologii w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, określenie naturalnego potencjału środowiska w ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do zlewni oraz wypracowaniu rozwiązań integrujących potencjał technologiczny i naturalny. Ważnym elementem testowanych rozwiązań będzie możliwość odzysku energii oraz zamknięcie przepływu wody i materii w systemach hydrofitowych.

Unikalnym i innowacyjnym elementem projektu jest integracja aspektów technologicznych i potencjału naturalnego środowiska, mająca na celu ograniczenie dopływu związków biogennych do wód powierzchniowych. Prace wykonuje zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego i norweskiego Instytutu Bioforsk pod kierunkiem Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska - POMCERT. Nad merytorycznym poziomem naukowym czuwa Komitet Sterujący, skłądający się z wybitnych autorytetów w podejmowanych dziedzinach nauki z instytucji partnerskich.

Licznik